INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2018

Боил Банов | Boil Banov -- Министър на културата на Р България


ДО

ОРГАНИЗАТОРИТЕ, УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ НА

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ОРФЕЙ“ 2018 - ПЛОВДИВ

 

Уважаеми г-н Алагьозовски,

Уважаеми г-н Тотев,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми госпожи и господа,

 

За мен е чест и огромно удоволствие да Ви приветствам по повод началото на първото издание на Международния фестивал на поезията „Орфей 2018” – събитие от „Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“ на Национален фонд „Култура“.

Къде другаде, ако не в древния Филипопол, който заема едно от първите места по брой и художествено значение на артефакти в България, можем да намерим вдъхновяваща среда за творческо общуване на един от най-универсалните и красиви езици – този на поезията. Не случайно Пловдив със своето наистина уникално антично наследство е и нашата Европейска столица на културата за 2019. Намираме се в Малката базилика, изградена през втората половина на V в. в чест на главния военен командир на провинция Тракия. В следващите няколко дни освен център за обмен в сферата на история, изкуство и култура тя ще бъде преди всичко храм на поетическото изкуство.  

Митът за Орфей - легендарният тракийски музикант, смятан за най-великия певец и поет на древността, събира на това магично място 17 поети от 13 страни в атмосфера, „разказваща” за античността. Орфей се е стремил да облагороди суровите нрави и да научи хората на по-висока култура. Убеден съм, че в тези няколко дни благодарение на образователните семинари и писателски форум, на поетичните четения, ще се родят много съвременни творчески послания, които ще създадат нова платформа за разпространение на духовност.

От сърце пожелавам фестивалът да получи своето логично устойчиво продължение напред във времето, развивайки се като една дълготрайна традиция на творческо общуване и създаване на нови контакти в литературата. Желая на всички гости вдъхновение и незабравими мигове при срещите с уникалното културно наследство на страната ни.

 

 10 май 2018 г.

 

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата

To

The Organisers, the Participants and the Guests of

The Orpheus 2018 International Poetry Festival – Plovdiv

 

Dear Mr. Alagyozovski,

Dear Mr. Totev,

Your Excellencies,

Dear ladies and gentlemen,

 

I have the honor and the great pleasure to welcome you to the beginning of the first edition of the Orpheus 2018 International Poetry Festival – an event of the Culture National Fund that is part of the Cultural Program of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union.

Where else if not in Ancient Philippopolis, which is one of the places with the greatest number and artistic significance of artefacts in Bulgaria, could we find an inspiring environment for the artistic communication in one of the most universal and beautiful languages – the language of poetry. It’s no coincidence that Plovdiv with its unique antique heritage is our European Capital of Culture for 2019. We find ourselves in the Small Basilica, built during the second half of the 5th century in honor of the chief military commander of the Thrace province. Besides a center for historical, artistic and cultural exchange, in the next few days Plovdiv shall be before all else a temple to the poetic art.

The Orpheus Myth – the legendary Thracian musician, considered to be the greatest singer and poet of the Antiquity, brings together to this magical place 17 poets from 13 countries in an atmosphere that “tells” of the Antiquity. Orpheus strove to refine the harsh customs and to teach higher culture to the people. I am certain that in these few days, thanks to the educational seminars and the writers’ forum, thanks to the poetic readings, a lot of contemporary artistic messages shall be created which shall provide a new platform for dissemination of spirituality.

I sincerely wish the festival to get its own logical and steady continuation ahead in time by developing a long-lasting tradition of artistic communication and of creation of new contacts in literature. I wish inspiration and unforgettable moments to all guests during their meetings with the unique cultural heritage of our country.

 

10th of May 2018

 

Boil Banov

Minister of Culture

NATIONAL CULTURE FUND

The project “International Festival of Poetry “ORPHEUS” – Plovdiv 2018” was realized with the financial support of “The Cultural Programme for the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union 2018” of the National Culture Fund.

 

Bulgarian Presidency
of the Council of the European Union

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив