INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2018

Роберт Алагьозовски | Robert Alagozovski -- Министър на културата на БЮРМ


Уважаеми г-н Боил Банов, Министър на културата на Република България,

уважаеми г-н Иван Тотев, Кмет на община Пловдив,

уважаеми представители на дипломатическите мисии и на обществеността,

уважаеми любители на изкуството и поезията,

Много се радвам, че съм тук, сред вас, в Пловдив – град, който вдъхновява с красотата си и е обявен за културна столица на Европа за 2019-а година. Използвам възможността да честитя от сърце на гражданите на Пловдив и България този успех, който е значим и за всички нас в региона и от който очакваме да допринесе съществено за напредъка на регионалното и европейското културно сътрудничество. В същото време, идвайки от страна, в която поезията има особено място сред изкуствата и в която се организира  един от най-големите световни поетически фестивали – „Стружки вечери на поезията“, – особено ми е драго, че съм с вас тази вечер на Международния фестивал на поезията “Орфей” – предвестник на многото и различни събития, които ще се състоят тук през следващата година, обединени от желанието за обмен на контакти, идеи, вдъхновение, изкуство и творчески възможности.

Поетите са вестители на истината, те заслужават подкрепа, за да вървят твърдо и смело и чрез силата на словото постоянно да предизвикват, отварят и изострят нашите възприятия и хоризонти. Поезията, литературата, книгите – те са свидетелства на времето, на човешките възможности и стремежи за създаване на реални и въображаеми светове и за пренасяне на послания за богатството на живота, взаимното разбиране и толерантността. Те изпълняват мисията на светлината на знанието, символи са на надеждите на цивилизацията и на стремежа към развитие и диалог, които трябва да пазим и защитаваме като същина на човешкото съществуване. Затова е прекрасна идея този фестивал да бъде предвестник на идеите за изкуството като едно по-добро общо бъдеще, с които очакваме да се срещнем през следващата година в Пловдив като Европейска столица на културата.

В годината, когато Европа поставя фокуса на културното наследство точно тук, в Пловдив, който със забележителностите си и богатото си историческо и културно наследство е гордост за България така, както град Охрид, под защитата на ЮНЕСКО, със своето културно наследство е гордост за Македония, – можем уверено да кажем, че имаме причина да бъдем горди с богатото културно наследство на нашите земи и народи, но и да си припомним отговорността, която имаме пред бъдещите поколения – да го ценим, пазим и честваме като общо, универсално благо, важно в европейски и световен мащаб. В този смисъл трябва да приветстваме активирането на сътрудничеството между Република Македония и Република България напоследък, при което бе демонстрирано лидерство с положителен ефект не само за нашия регион.

Укрепиха се и традиционно добрите отношения, и сътрудничеството във всички области на културата. Освен в двустранните съвместни продукции в театъра, киното и издателската дейност, нашите две страни са партньори и в многостранното сътрудничество по програмите на ЮНЕСКО, където постигнахме общ успех с вписването на „Мартеницата“ в Списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО, а все повече се сработваме и в Инициативата 16+1, както и в рамките на Форума на славянските култури. Хората и институциите на изкуството все повече си сътрудничат – както на индивидуално ниво, така и в програмите на различни фестивали.

         Уважаеми присъстващи, дълбоко съм убеден, че въпреки предизвикателствата в региона, както и в глобалната политическа картина, която става все по-сложно и голямо предизвикателство за цялото човечество, ще успеем да потвърдим на практика заявките, че е възможно да бъдем и перспективни, и по-успешни точно чрез подкрепата и засилването на междукултурния диалог, чрез промотирането и подкрепата на творческия потенциал, основан на културното многообразие и свободата на изразяване, както и чрез укрепването на международното сътрудничество между страните ни и между всички активни участници в тези процеси на прогреса.

Вярвам, че Македония и България, нашите народи, нашите хора на изкуството и културни дейци, в духа на общите светли традиции и богатото културно наследство, ще посрещнат достойно тези предизвикателства и ще работят всеотдайно за изграждането на по-добро общо бъдеще и просперитет за всички граждани на Европа от 21-ви век.

 

Роберт Алагьозовски – Министър на културата на БЮР Македония

Dear Mr. Boil Banov, Minister of Culture of the Republic of Bulgaria,

Dear Mr. Ivan Totev, Mayor of Plovdiv Municipality,

Honorable Excellencies and representatives of the cultural community,

Dear lovers of art and poetry,

I am so glad to be here, among you, in Plovdiv – a city of inspiring beauty, a European Capital of Culture for 2019. I will use the opportunity to congratulate heartily the people of Plovdiv and Bulgaria for this success which is important for all of us in the region, as we expect it to make a significant contribution to the regional and European cultural cooperation. At the same time, coming from a country where poetry has a special place amongst arts and where one of the most famous poetry festivals is held – the Struga Evenings of Poetry, I feel even happier to be with you tonight, at the International Poetry Festival "Orpheus", which is a forerunner of the various events planned for next year, united by the desire to exchange contacts, ideas, inspiration, art and creativity.

Poets are messengers of truth, they deserve support to go firmly and courageously, and, through the power of speech, to keep evoking, opening and sharpening our perceptions and horizons. Poetry, literature, books – they are witnesses of the times, of human abilities and aspirations for creating real and imaginary worlds and conveying messages of the richness of life, of mutual understanding and tolerance. They fulfil the mission of the light of knowledge, they are symbols of the civilization hopes and of the search for development and dialogue, which we must protect and defend as the essence of human existence. It is therefore an excellent idea this festival to be a precursor to the visions of art as a better common future, that we expect to meet next year in Plovdiv as a European Capital of Culture.

In the year when Europe places the focus of the cultural heritage right here, in Plovdiv which, for its sights and rich historical and cultural heritage, is a pride of Bulgaria – the way Ohrid, under the protection of UNESCO, is a pride of Macedonia, – we can confidently say that we have reasons to be proud of the rich cultural heritage of our lands and peoples, but also, we have to remember our responsibility towards the future generations – to value, preserve and celebrate this heritage as a common, universal good, important for Europe and world-wide.

Thus, we should welcome the recently intensified cooperation between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria, which has demonstrated leadership of positive effects even beyond our region. The tradition of good relations and cooperation in all areas of culture has also been strengthened. Apart from the bilateral joint productions in theater, cinema and publishing, our two countries are also partners in the multilateral cooperation in the UNESCO programs, where we together have achieved a success by the entry of Martenitsa in the UNESCO Intangible Heritage List; and we are also progressively working in the 16+1 Initiative, as well as within the Forum of Slavic Cultures. Our people and institutions of art are increasingly collaborating – both on individual level and at various forums.

Dear attendees, I am deeply convinced that, despite the challenges in the region, as well as in the global political picture which, by itself, is becoming a bigger and more complicated challenge for the whole humanity – we will be able to prove in practice that we can be both promising and successful through the strengthening of the intercultural dialogue, through the promotion and support of the creative potential based on cultural diversity and freedom of expression, as well as through the cooperation between our countries and all the active participants in these processes of progress.

I believe that Macedonia and Bulgaria, our peoples, our artists and cultural activists, in the spirit of our bright common traditions and rich cultural heritage, will meet these challenges and will work dedicatedly to build better, shared future and prosperity for all the European citizens of the 21st century.

 

Robert Alagozovski

NATIONAL CULTURE FUND

The project “International Festival of Poetry “ORPHEUS” – Plovdiv 2018” was realized with the financial support of “The Cultural Programme for the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union 2018” of the National Culture Fund.

 

Bulgarian Presidency
of the Council of the European Union

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив