INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2018

Иван Тотев | Ivan Totev -- Кмет на Община Пловдив


Уважаеми министър Алагьозовски,

Уважаеми министър Банов,

Уважаеми народни представители,

Уважаема госпожо председател на Общинския съвет,

Уважаеми организатори, участници и гости,

Госпожи и господа,

Скъпи приятели,

 

Като кмет на най-стария жив град в Европа – Пловдив, за мен е изключителна чест да Ви  приветствам с „Добре дошли“ в нашия древен и вечен град.  

Ние, пловдивчани, се гордеем с богатото си културно-историческо наследство. От векове градът ни е средище на духовността, културата и изкуството. Неведнъж сме си припомняли, че в Пловдив е създадена първата театрална трупа, първият хор, първата печатница, първата художествена изложба...

Градът ни е дал и ще продължава да дава на България и на света много талантливи поети, писатели, художници, музиканти. Пловдив се гордее със своите творци, деятели на културата и изкуството.

Не случайно бяхме избрани за първия български град – Европейска столица на културата през 2019 година, когато Пловдив ще представи България и България ще се представи чрез Пловдив.

Нашето мото е ЗАЕДНО не само защото тук от хилядолетия хората живеят в мир, разбирателство и уважение, но и защото всеки ден продължаваме да изпълваме със смисъл това ЗАЕДНО.

Категорично доказателство в тази посока е и Международният фестивал на поезията „Орфей, в който си дават среща поети от различни държави от Европа и Съединените щати.

Вратите на нашия град са широко отворени за приятели, а в съдбата на Пловдив отдавна има нещо предопределено, което кара всеки да се влюби в него от пръв поглед. В това, уверен съм, ще се убеди всеки от Вас. Сигурен съм, че ще съхраните завинаги в сърцето си спомена от нашия прекрасен град и българското гостоприемство!

Добре дошли и на добър час!

 

Кмет на Община Пловдив – инж. Иван Тотев

10 май 2018 г., 18 часа, Малката Базилика

 

 

Dear Minister Alagjozovski,

Dear Minister Banov,

Dear Members of the Parliament,

Dear Madam President of the Municipal Council,

Dear organizers, participants and guests,

Ladies and Gentlemen,

Dear friends,

 

As Mayor of Plovdiv – the oldest continuously inhabited city in Europe, it is my great honor to welcome you to our ancient and eternal city.

We, the Plovdiv people, are proud of our rich cultural and historical heritage. For centuries, our city has been a centre of spirituality, culture and art. There have been numerous occasions to remember, that the first theatre company in Bulgaria was created in Plovdiv, as well as the first choir, the first printing house, the first art exhibition...

Our city has given, and will continue to give Bulgaria and the world, many talented poets, writers, artists, musicians. Plovdiv is proud of its writers and cultural and artistic community.

We were not accidentally chosen for the first Bulgarian city – European Capital of Culture in 2019, when Plovdiv will present Bulgaria and Bulgaria will be presented through Plovdiv.

Our motto is TOGETHER, not only because for thousands of years people here have been living in peace, understanding and respect, but also because every day we continue to give meaning to this TOGETHER.

A clear proof in this respect is also the International Festival of Poetry "Orpheus”, which brings together poets from different countries from Europe and the United States.

The doors of our city are wide open to friends, and Plovdiv has long been predestined to make everybody fall in love with it at first glance. This, I am confident, every one of you will have the chance to experience for themselves. I am sure you will keep the memory of our wonderful city and the Bulgarian hospitality forever in your heart!

Welcome and good luck!

 

Mr. Ivan Totev – Mayor of Plovdiv

10 May 2018; 6:00 pm, the Small Basilica

 

 

 

NATIONAL CULTURE FUND

The project “International Festival of Poetry “ORPHEUS” – Plovdiv 2018” was realized with the financial support of “The Cultural Programme for the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union 2018” of the National Culture Fund.

 

Bulgarian Presidency
of the Council of the European Union

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив