INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2018

Shaip Emërllahu (FYROM/Macedonia) | Шаип Емерлаху (БЮРМ/Македония)

Шаип Емерлаху е роден на 13 април 1962 г. в Требош, община Тетово, Бивша югославска република Македония. Завършил е албански език и литература в университета в Прищина. Защитава магистърска степен в университета в Тирана с дипломна работа върху поезията на Азем Шкрели. Доктор по литература от университета в Тирана, Емерлаху е лектор в Държавния университет на Тетово.

Автор е на три поетически сборника "Кръщението на годините" (1994), "Изгубеният проект" (1997) и "По-малката смърт" (2001) – последната излиза на албански и румънски в Букурещ. През 2004 Хърватският ПЕН център и Асоциацията на писателите в Хърватия публикуват негов поетически сборник на албански и хърватски език. Същата година в Скопие излиза негова избрана поезия на македонски език, томчето е публикувано от ИК Феникс.

ПРез 2000 г. Емерлаху събира свидетелства на очевидци от кланетата в Косово и издава на албански и английски документалния сборник „Ние сведетелстваме”. През 2009 излизат едновременно поетически сборници на Емерлаху в Италия и в Англия, а през 2014 „Албанският маратон” е публикувана във Франция. „Дует на пътищата” се нарича сборник с поезия на Емерлаху и японския поет Таро Аизо, в който двамата автори пишат посланията си под формата на диалог. През 2017 на китайски език (мандарин) излиза поетическата му книга „Парцалите на живота” в Тайван. Отделни негови стихове са превеждани на испански, иврит, арабски, украински, корейски, хинду, турски, полски, каталунски, бошняшки и др. езици и са включвани в международни антологии.

Министерството на културата на България е удостоило Шаип Емерлаху с грамота за мостовете, които изгражда между албанската и българската култури на Балканите. Носител е на златния медал „Алекдандър Велики” на клона на ЮНЕСКО в Гърция за промотирането на литературата, културата и изкуствата. Работил е като журналист за национални и международни интернет и принт издания. Няколко години е бил редактор на културната страница на в. Флака, Скопие. Основател и директор на Международния поетически фестивал "Ditët e Naimit" с 21-годишна история.

Born on April 13th, 1962, in Trebosh, Tetova /The former Yugoslav Republic of Macedonia/. He graduated at the Faculty of Philology in the branch of Albanian Language and Literature at Prishtina University. He got his Master at Tirana University about "The Structure of the Poetry of Azem Shkreli". He got his PhD in Literature in Tirana. He is a lecturer at the State University of Tetova.

He published the poetry books "Baptism of the Years" (1994), "Broken Project" (1997) and "Lesser Death" (2001). In 2001, the Academy Orient-Occident in Bucharest published his poetry book "Lesser Death" in Albanian and Rumanian. In 2004, the Croatian PEN and the Croatian Writers' Association published a bilingual book with the title "Poetry" in Croatian and Albanian. In 2004, the publishing house Feniks in Skopje published a book with selected poems in Macedonian, "Dvorski son".

In 2000, he published in co-operation a book with testimonies of the massacres in Kosova: "We Witness", publishing house “Ditët e Naimit” (Albanian-English). In 2009, the Italian publishing house "La stanca del poeta - 57" published his poetry book "Stracci di Vita", whereas in the same year, his poetry book "Life's Rags" was published in English. In 2014, his poetry book "Les Albanian marathon" is published in France. In Japan, Junpa Books publishes his poetry in the book "Duet of Roads" in a poetic dialogue with Taro Aizu. In the year 2017, his poetry book "Life's Rags" is published in Chinese language (Mandarine) in Taiwan. Cycles of his poetry were also published in Spanish, Hebrew, Arabic, Korean, Ukrainian, Hindi, Turkish, Polish, Catalonian, Bosnian, etc. His poetry was included in several international anthologies. He has participated in local and international poetry festivals.

He was awarded with national and international literary prizes. The Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria granted him the high Gratitude Award "GRAMOTA" for building bridges between the Albanian and the Bulgarian culture. He was honored in Greece for his longtime work by the UNECSO - Piraeus Branch, whereas he received the golden medal "Alexander the Great" for the promotion of literature, culture and art.

He worked as a journalist in national and foreign electronic and print media. For several years he was an editor of the cultural column in the daily newspaper "Flaka", Skopje.

He is the founder and the director of the International Poetry Festival "Ditët e Naimit".

 

 

Стиховете са преведени от Вера Иванова

The poems are translated by Craig Czury

 
 

Ябълките на Тетово

През задружните векове

Тетово подрязваше и поливаше

своите ябълкови дръвчета.

 

Като пушка с патрони от каменна сол

ще искаш да избухнеш,

когато ги забележиш, че са изгнили

от червеи.

 

Накрая

те са изяли толкова много,

че зъбите им се изтъпили.

 

Тетово, 1989 г.

 

THE APPLES OF TETOVA

through the concerted centuries

Tetova pruned and watered

its own apple trees

 

like rock salt

you’ll want to burst

when you spot them turned rotten

from maggots

 

in the end

they’ve eaten so much

their teeth went numb

 

Tetova, 1989

MOLLËT E TETOVËS

nëpër koncerte shekujsh

i krasiste e ujiste Tetova

Mollët e veta

 

si kokë kripe

të vjen të pëlcasësh

kur i sheh tutje

si i grin dhëmbi i keq

 

fundja

hëngrën aq

sa t’u mpihen dhëmbët

 

Tetovë, 1989

 
 

Когато парата облада въздуха

Ти се хвърли

в изпълнение на огнено танго,

от което не мога да откъсна очи.

 

Ти замрази думите ми

със северни температури,

които мушна в джобовете ми.

 

Като играчка за удоволствие

се предадах в ръцете ти,

 

твоят ритуален концерт

ме превърна

във виещи цигулки.

 

Парата облада въздуха

навсякъде,

силуети на ангели се спуснаха

 

в цивилизацията на божествената книга,

където ти си поставил любовта

и с пламтящи очи ми прочете за Адам и Ева

 

като осмя мита за съгрешаването

с бруталността на безгранична похот.

WHEN THE STEAM DONNED AIR

You have thrown yourself

into a performance of fiery tango

which cannot be torn off my eyes

 

You froze my words

with Northern temperatures

you put them into my pockets

 

Like a toy of pleasure

I surrendered to your hands

 

your ritual concert

turned me

into howling violins

 

The steam donned air

Everywhere,

silhouettes of angels descended

 

into the divine book-civilization

you have put love

with fiery eyes you read Eve and Adam to me

 

you scoffed the myth of sinning

with bestiality of unlimited lust

KUR AJRIN E VISHTE AVULLI

e fute veten

në një performancë tangoje afshi

që s'më shqitet prej sysh

 

m'i ngrive fjalët

me temperaturë Veriu,

në xhep m'i fusje

 

si lodër kënaqësie

u jepesha duarve tua

 

koncerti yt ritual

në violina ulërimash

më kthente

 

ajrin e vishte avulli

gjithandaj,

silueta engjëjsh zbrisnin

 

në libërqytetërimin hyjnor

dashurinë e fute

me syzeafshi ma lexoje Evën e Adamin

 

mitin e mëkatimit tallje

me bishërinë e epshit të paanë

 

Когато духът наподобява танца на звездата

Лоша новина за поезията, за албанците…

…Поетът умря

 

Когато земетресението отнася душата ти

и белезите сe откриват от горчивината на напускането на поета,

започни стихотворение,

високо…

 

Поетът ще долови неговата въздишка,

метеоритен дъжд ще се появи

в пространството на средната земя.

 

Време да кажем сбогом,

 

когато ти липсваш

при празнуването на поезията… (в Лодев),

във вечерните часове, когато ни подготвяш за новината …

за смъртта на поета.

 

Време да кажем сбогом,

 

когато вечерта на живота се спуска,

поетът заминава далеч,

когато духът наподобява звездата

и танцува… с Реката.

 

Сбогом!

 

Тетово, 21 юли 2012 г.

WHEN APPARENCE RESEMBLES THE DANCE OF THE STAR

A bad news for Poetry, for the Albanians

...The POET died

 

When the earthquake takes your soul away

and the stains are broken from this acerbity of the poet's leaving

open a poem,

aloud...

 

The poet will perceive its sigh

meteorite rain will appear

in the space of middle ground

 

Time to say farewell

 

when you are missing

in the rejoicing of poetry... (in Lodève)

in the evening hours you prepare us for the news...

for the poetic death

 

Time to say farewell

 

when the evening of life descends

the poet goes far away

when appearance resembles the star

and dances... with the River

 

Farewell!

 

Tetova, July 21st, 2012

 

KUR DUKJA SHEMBËLLEN VALLËZIMIN E YLLIT

lajmi i rëndë per Poezinë, për shqiptarët

… vdiq POETI

 

kur tërmet ju merr shpirti

e thehen leqet nga kjo idhtësi ikjepoeti

çelni një poezi,

me zë…

 

Poeti do ta ndijë oshëtimën e saj

meteorshi do të shfaqet

në hapsirën e meskalimit

 

Lamtumirën duhet thënë

 

kur mungon

te shendi i poezisë, … (në Lodeve)

orëve të mbrame na përgatit për kumtin…

për vdekje poetike

 

Lamtumirën duhet thënë

 

kur zbret mbrëmjejeta

poeti ikën larg

ku dukja e shembëllen yllin

dhe vallëzon… me Lumin

 

Lamtumirë!

 

 

Tetovë, 21 korrik 2012

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив